28/06/2013

ai muốn hỏiai muốn hỏi tổng bí thư Đảng
mấy chục năm chấm dứt chiến tranh
sao vẫn còn lằn ranh quốc cộng
và ít người muốn xóa lằn ranh?

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP