16/06/2013

nếu phải đánh quân ta quyết thắng!


Quang Trung Hoàng Đế - Tranh Vivi

chúng vào Tây Nguyên đào bauxite
thuê giá bèo đất rừng đầu nguồn
xuất khẩu công nhân sang lao động
xây đập chặn nước sông Mékong
cưỡng chiếm đảo ta trên biển Đông
bắt ngư dân ta đòi tiền phạt
hàng xấu thị trường ta tràn ngập
coi khinh nước ta như chư hầu
còn cho báo kêu gọi chiến tranh
để bảo vệ [bành trướng] biên cương
chúng không nhớ bài học xâm lăng
từ Hán, Tống, Nguyên, Minh, Mãn Thanh...
có bao giờ chúng không thảm bại
trước ý chí bảo vệ tổ quốc
bất khuất của dân quân nước Việt
thật ngu xuẩn! âm mưu lũ Hán
nếu phải đánh quân ta quyết thắng!

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP