16/03/2014

ơn thơ


Poet - Dominique Dufour

sáu mươi tình trạng về hưu sớm
đời bình yên một cách lặng lờ
đêm xuống cô đơn sinh gõ máy
buồn lạ lùng chợt biết ơn thơ

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP