15/06/2014

xung đột biển Đôngxung đột biển Đông với Trung Quốc
đem so với mâu thuẫn gia đình
quan quốc phòng nghĩ hèn như thế
chẳng cứ mình ngay giặc cũng khinh

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP