30/08/2014

đi bơinàng phone bảo đến hồ bơi trễ
goggles em lạc mất chỗ nào
chàng cười chọc em không thấy lạ
bơi trên giường đeo goggles sao

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP