21/11/2014

chỉ cần thay áobiết yêu thuở cột quần chưa chặt
nghe chị kể anh mắt đăm chiêu
nói hình dung một tiểu kiều
chỉ cần thay áo cũng yêu mất rồi

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP