19/12/2014

thiếu cảnh giácvừa nói quý như ngọc
vừa nhặt hạt cơm dính môi em
thi sĩ bỏ vào mồm

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP