12/03/2016

chiếu văntiếng đồn đương đại thi nhân
thị mầu yếm thắm khoe phần oản xôi
mõ than khổ quá đi thôi
chiếu dính cứt quạ ai ngồi chiếu đây

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP