18/06/2013

anti-waranh hắn đi trận đạp mìn
nhà ăn cơm tối nhận tin chẳng lành
hắn làm thơ chống chiến tranh
lòng đau muốn xóa lằn ranh hận thù

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP