28/08/2013

trăngô em cứ méo lại tròn
hết là con gái lại con trăng rằm
trăng tròn từ thuở mười lăm
em tròn từ thuở anh nằm tương tư

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP