18/03/2017

đám hềbao hội viên
giữ được thanh danh
trong sáu thập niên
hội nhà văn?

hết áo thụng vái nhau
lễ hội
đến tụ bè
giải thưởng tuyên xưng

bày đặt
các công trình văn hóa
hưởng lộc
từ tiền thuế nhân dân

hỏi đất nước
đang hồi nghiêng ngửa
cần đám hề như thế
hay không?

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP