28/01/2015

con mắt tùy tiệnem nhìn mà không thấy
vì anh lẫn mấy người rách rưới
như gạch đá trên đường

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP