22/05/2017

mắt huệhôm nay ngày giỗ anh
em vẽ anh nằm vắt con mương
mắt là hai đóa huệ

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP