06/06/2017

bỏ dépấy ấy xin thầy đừng bỏ dép
mời vào nhà cứ tự nhiên cho
không sao thí chủ đừng có ngại
bỏ dép rồi ta vẫn là sư

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP