08/08/2020

Vẹo cổcó người nọ hỏi ông từ
chữa bệnh vẹo cổ chỉ cho cách nào
ông cười chẳng nhận ra sao
tại nhiều thành kiến nên đầu phải nghiêng

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP