02/02/2012

đưa thưnàng cả buổi ngồi yên xe đạp
chạy đưa thư khắp ngã đô thành
tối về nhà chỉ mong chậu nước
để cởi quần đặt đít vào ngâm

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP