30/08/2013

hát ả đàokhách chơi đến phố khâm thiên
cô đầu xinh tựa búp sen trắng hồng
cầm chầu khách gõ nhịp lòng
cô đập phách hát như không biết gì

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP