14/09/2014

đêm làm sáng tạo


Nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng (1940-2014)

đọc các bài gửi đăng sáng tạo
ngậm ngùi tưởng tiếc một bạn văn
lâu tôi ngỡ dửng dưng tất cả
lệ bỗng rơi trên má khô cằn

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP