08/06/2008

bạn cường

thương khách phiêu bạt sông hồ
thích đãi rượu bạn ngâm thơ giải sầu
như mây ai biết trôi đâu
giai nhân thích cõng qua cầu tử sinh

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP