01/05/2009

góc quán

anh ơi nếu anh nói sự thật
sao anh không nhìn vào mắt em
...
anh ơi sao nhìn vào mắt em
mà anh cũng vẫn không nói thật

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP