24/08/2009

qua sông

bạn tôi* sách dở đem vứt bỏ
còn sách nào hay lại đem cho
tôi phục bạn qua sông kiến thức
đã khôn ngoan đem gửi lại đò

* Tưởng Năng Tiến

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP