02/01/2017

lại thị mầuthị đỏng đảnh đi chùa
ra chiều mình nhan sắc
thấy sư mặt trang nghiêm
mắng thầm người không mắt

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP