01/09/2017

sĩ khí


Từ trái: Trương Minh Đức, Nguyễn Trung Tôn, Phạm Văn Trội, Nguyễn Bắc Truyển (RFA)

bắt thêm bốn Anh em Dân Chủ
đảng Cộng Sản rõ ràng đang sợ

sợ lòng dân căm phẫn bạo quyền
đấu tranh nổ bùng lên biến cố

lật đổ bọn tay sai Bắc Kinh
xây dựng nước bảo toàn lãnh thổ

sĩ khí đâu? quan võ quan văn!
khúm núm đợi chầu đô hộ phủ?

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP