03/07/2018

tin đảngtin đảng, bình tĩnh nhân dân
Ngân kêu gọi cốt trấn an đồng bào
còn không tin đảng thì sao?
thì bị đấm đá lôi vào trại giam

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP