13/12/2018

cái ácsưng bầm mặt bởi tát tai
chứng cớ dạy dỗ của loài bất nhân
thương cháu ai chẳng thấy căm
giận muốn thấy kẻ ác giam vào tù

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP