11/08/2015

ông Hồcả nước phải gọi ông bằng bác
ông dùng ngôi thứ có mưu mô
ai không thích tâm lý kẻ dưới
nhắc ông nên chỉ gọi ông Hồ

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP