27/08/2015

mưa ô nhiễmmưa từ phương Bắc mưa qua
nấu nước trà uống vị trà không thanh
trà không uống đổ đã đành
làm sao lấy lại trong lành nước mưa

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP