28/09/2016

bâng quơnhặt hoa rụng dưới chân
sinh nghĩ bâng quơ tại gió mạnh
hay tại hoa yếu mềm

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP