22/02/2017

đi biệtxưa hắn nói triết học là cứt
khác nhau chỗ cứt ướt cứt khô
nói xong đội mũ đi một mạch
bặt vô âm tín đến bây giờ

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP