08/02/2017

chứng gianhắn thề thốt yêu em trọn kiếp
có trăng sao làm chứng cho anh
em cười bảo vợ cũ hắn gọi
nói đừng tin một lũ chứng gian

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP