10/01/2020

đoàn quân CStrong đêm lăn bánh quân xa
đi đâu? vận chuyển lính ra biên thùy?
không, họ được lệnh Đảng đi
đến Đồng Tâm giết dân vì đất đai!

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP