28/01/2020

đại dịchbưng bít dịch Corona
cộng sản tắc trách chúng ta nếu bàn
cũng hãy thương xót nạn nhân
tử vong hay nhiễm bệnh cần chăm lo

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP