06/01/2020

chở cherừng cháy tàn khốc vô cùng
nhiều nơi lửa bốc không ngừng một giây
mình sống sót được là may
con đừng sợ nữa mẹ đây con à!

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP