16/03/2013

chạy bộchạy tuốt đằng sau ai chạy trước
mỗi sớm mai chung đoạn đường dài
mấy bữa sương buông là tui oán
lớp sương mờ che mất bóng ai

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP