06/08/2015

chuyện tượng Bác ở Sơn Ladựng tượng Bác tốn hơn nghìn tỷ
khi dân vùng nghèo đói triền miên
quan tham nhũng nắn sờ bụng Bác
nghĩ sẽ moi ruột tượng ra tiền

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP