01/09/2015

trí trásử sách vẫn ghi
tội rành rành
nghịch thần phản quốc
cha và con [1]

đã soán ngôi vua
gây nội loạn
còn cắt đất quỳ
dâng ngoại bang

tội chúng
thay vì mang phỉ nhổ
lại đem danh hiệu
đặt tên đường [2]

lãnh đạo vô tình
hay cố ý
khuyến khích dân
thần phục bắc phương?

[1] Mạc Đăng Dung và Mạc Đăng Doanh
[2] Xuân Long. HĐND TP Hà Nội nhất trí tên đường Mạc Thái Tổ, Mạc Thái Tông. Tuổi Trẻ Online, 6/7/2015.

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP