22/10/2015

đổ rácem biết đời anh nhiều u uất
cả năm nay chẳng viết được gì
anh ơi lúc anh đi đổ rác
những nỗi buồn sao chẳng đổ đi

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP