08/06/2018

bẫy đặc khubẩy mươi hay chín chín năm
xin đừng mắc bẫy thời gian ngắn dài
lên tiếng dõng dạc công khai
cho giặc thuê đất một ngày cũng không!

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP