12/06/2018

cảnh giácđặc khu quốc hội chớ bầu
thày tôi chẳng chấm chỗ nào điểm ưu
nói khi giao dịch giao lưu
cần rõ bản chất tỳ hưu của Tàu (*)

(*) Tỳ hưu: con rồng chẳng có hậu môn
ăn bao nhiêu cũng không buồn thải ra

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP