04/06/2018

từ lâu có một đặc khuchỉ bản đồ bạn tôi than
đặc khu chúng chọn rải quanh lưỡi bò
thú thực tôi chẳng còn ngờ
từ lâu chúng nắm đặc khu ba đình

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP