13/09/2018

Trần Huỳnh Duy Thứctuyệt thực đã ba mươi ngày
tấm gương bất khuất mấy ai sánh bằng
từ chối sống kiếp lưu vong
quyết sống chết với quê hương của mình

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP