04/04/2020

một người cao cảcất đi chiếc áo dòng đen
khoác lại áo bác sĩ lên thân người
cha nói giường bệnh tạm thời
là bệ thờ Chúa của tôi lúc này

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP