24/05/2015

gạch đángười bạn chê thơ tôi gạch đá
không được như lựu đạn đừng làm
nhưng gạch đá triệu người cùng ném
đảng đoàn nào mà chẳng vỡ tan

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP