03/05/2015

ngủ dậy


Poet - Dominique Dufour

vào giường đọc thơ ngủ
buổi sáng thức một mình
không một ý một chữ
trong bộ nhớ thần kinh

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP