28/11/2015

nan đề mớixưa muốn hủy tác phẩm văn học
bạo chính châm ngọn lửa phần thư
nay muốn diệt tư tưởng bloggers
chúng làm sao đốt Internet?

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP