09/06/2018

tuổi trẻ VNcô trương tấm bảng viết câu
“phản đối giao đất cho Tàu…” hiên ngang
tôi tin tuổi trẻ Việt Nam
đến khi nước biến sẵn sàng đứng lên

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP