10/08/2018

xịt sơn


Blogger Huỳnh Thục Vy

xịt sơn cờ đỏ sao vàng
với một mục đích rõ ràng giải thiêng
hành động phản kháng rất riêng
nhưng bất khuất phát biểu quyền tự do

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP