04/10/2019

đểu cángcấm dân che mặt giấu mày
nhưng dùng đạn khói hơi cay vòi rồng
chính quyền bất xứng Hồng Kông
chơi trò đểu cáng thật không thể ngờ!

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP