14/10/2019

mẹ conlang thang sống kiếp đói nghèo
đi đâu con chị cũng theo bên mình
hai mẹ con một gia đình
bao giờ cũng ấm áp tình mẹ con

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP