08/10/2019

phân tích và phân tích...phải phân tích có căn cơ
tình hình biển đảo bây giờ ra sao
bãi Tư Chính họ ra vào
phải chắc có mục đích nào hay không!

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP